11 / 12
Two Gates, 2007

Ten Miles Round

© Jackie Nickerson